roen

Main Menu

Menu

PROCEDURA INTERNĂ

 

PRIVIND DESFĂŞURAREA AUDIENŢELOR

 

Art. 1. Prezenta procedură are ca scop asigurarea eficienţei şi transparenţei în desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de relaţii cu publicul în cadrul Primăriei Municipiului Călăraşi, precum și a organizării sesiunilor de audiențe ale primarului, viceprimarilor și secretarului Municipiului Călăraşi.

 

Art. 2. Cadrul instituțional – decizional al Primăriei Municipiului Călăraşi în organizarea şi desfăşurarea audienţelor:

 

· Primarul, respectiv viceprimarii, sunt consideraţi ca instituţii care funcţionează in temeiul Legii 215/2001 a administraţiei publice locale;

 

· Atribuţiile primarului, respectiv viceprimarilor sunt delimitate strict în cadrul prevăzut de Legea 215/2001 a administraţiei publice locale;

 

· Problemele semnalate primarului, respectiv viceprimarilor vor fi doar cele care necesită luarea unei decizii la nivel înalt, după ce au fost analizate de directorii sau serviciile de resort;

 

· Nu se vor lua în considerare solicitările pentru audienţe care depăşesc ariile de competență sau pentru care nu există cadru legislativ în vigoare;

 

· În motivarea înscrierii la audiențe, nu sunt admise formulări de tip „problemă personală” sau altele similare.

 

· Nu sunt admise în audiență persoanele care nu au respectat procedura de înscriere în audiență.

 

Art. 3. Persoanele responsabile pentru implementarea și respectarea prezentei proceduri, precum și pentru întocmirea documentației necesare în acest sens vor fi nominalizate de către Directorul executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală prin notă scrisă.

 

Art. 4. Procedura privind organizarea și desfășurarea audiențelor viceprimarilor Municipiului Călărași

 

a) În fiecare zi de joi începând cu ora 9.00, domnul viceprimar Ivanciu Viorel va desfășura audienţe cu cetăţenii care semnalează probleme aflate în atribuţiile următoarelor structuri din subordine:

 

 • Direcția Economică
 • Serviciul Urbanism
 • Direcția Programe și Dezvoltare Locală
 • Serviciul Public Asistenţă Socială
 • Cantina de Ajutor Social
 • Serviciul Public Pieţe Oboare
 • Serviciul Public Spaţii Verzi și Pavaje
 • Administraţia Cimitirelor
 • Complexul de Agrement ”Dumbrava”
 • Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Protecția Mediului și Apărare Civilă
 • Învăţământul, sănătatea, sportul, cultura din unitățile municipiului
 • Activitățile din locurile și parcurile de distracții.

 

 1. marţi începând cu ora 9.00, domnul viceprimar Dragos Coman va desfășura audienţe cu cetăţenii în domeniile de competență ale următoarelor structuri din subordine:

 

 • Direcția tehnică
 • Serviciul Investiţii și Infrastructură
 • Serviciul de achiziții și informatică
 • Serviciul Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ
 • Serviciul Transport Public Local
 • Poliția Locală
 • Biroul Fond Funciar, Registrul Agricol și Cadastru
 • Serviciul Public de Evidența Persoanelor.

 

c) înscrierile în audiență se fac în fiecare zi între orele 8:00 şi 16:30 pentru săptămâna următoare, la Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, pe baza documentului de identitate.

 

d) cetăţeanului care solicită audienţă i se înmânează de către funcţionarul CIC nota de audiere pe care o va completa personal şi semna.

 

e) după completare şi semnare, formularul va fi restituit funcţionarului CIC, pentru a fi luat în evidenţă.

 

f) cetăţeanul va primi un bon de ordine pe care vor fi trecute: numărul de ordine, data audienţei şi persoana care va ţine audienţa, numele și prenumele solicitantului, (bon de ordine conform anexei).

 

g) bonul de ordine va fi păstrat și prezentat spre semnare viceprimarului/persoanei desemnate în momentul desfășurării audienței.

 

h) notele de audienţe vor fi direcţionate către şefii de compartimente/birouri/servicii în măsură să rezolve problema consemnată de cetățeni în notele de audiență; aceştia îşi exprimă punctul de vedere în scris şi sub semnătură, pe formular care va fi restituit la CIC, cu o zi înaintea zilei în care se desfăşoară audienţele.

 

i) cetăţenii care solicită audienţă pentru soluţionarea de probleme ce nu se află în competenţele instituţiei, nu vor fi înscriși pe listă, ci vor fi consiliaţi şi direcţionați către instituţiile sau autorităţile competente a le rezolva problema.

 

j) la audienţe va participa întotdeauna şi un funcţionar din cadrul Compartimentului Relații Publice și Minorități, care va întocmi și procesul-verbal al sesiunii de audiențe.

 

k) Prezenţa şefilor de compartimente/birouri/servicii este obligatorie pe perioada desfăşurării audienţelor.

 


Art. 5.
Procedura privind organizarea și desfășurarea audiențelor domnului Primar al Municipiului Călărași

 


a) Audienţele vor avea loc în fiecare zi de
miercuri, începând cu ora 9.00.

 

b) persoanele care solicită înscrierea pe lista de audienţe a Primarului trebuie să facă dovada (prezentând bonul de ordine semnat de viceprimar/persoana desemnată) că au fost anterior primiţi în audienţă cu aceeași problemă de viceprimarul care are în atribuţiile sale structura funcțională în măsură să le rezolve problema.

 

c) După ce dovada este făcută, se procedează la înscrierea persoanei conform celor de mai sus.

 

d) la audienţele Primarului va participa întotdeauna şi un funcţionar din cadrul Compartimentului Relații Publice și Minorități, care va întocmi și procesul-verbal al sesiunii de audiențe.

 

e) Prezenţa şefilor de compartimente/birouri/servicii este obligatorie pe perioada desfăşurării audiențelor.
Art. 6.
Rezoluțiile dispuse de primar, respectiv viceprimari au caracter de dispoziție și devin obligatorii pentru a fi puse în aplicare de către structurile desemnate, prin conducătorii acestora, în limitele stabilite de cadrul legislativ în vigoare. Executarea acestora va fi înaintată personalului de la CIC, care le va consemna în procesul-verbal.

 

Art.7. Secretarul Municipiului Călărași desfășoară audiențe cu cetățenii în fiecare zi a săptămânii, începând de luni până vineri;

 

Art. 8. Evidența persoanelor audiate, a problemelor acestora și evidența soluționării problemelor prezentate de către cetățeni în cadrul audiențelor intră în responsabilitatea personalului CIC(Centrul de Informare Cetățeni), desemnat de directorul executiv al Direcției Juridice și Administrație Locală, conform art. 3. Această evidență va fi gestionată în format fizic de hârtie și electronic.

 

Prezenta procedură este obligatorie pentru tot personalul Primăriei Municipiului Călăraşi și va fi afişată la loc vizibil, pentru informarea cetăţenilor.

 

 

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro