EnglishRomanian
EnglishRomanian

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Pentru raportarea situațiilor de încălcare a prevederilor legislative la nivelul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și Consiliului Local al Municipiului Călărași se acționează prin aplicarea documentelor interne aprobate și a procedurilor de lucru specifice, disponibile pentru întreg personalul pe e-mailul de serviciu, în concordanță cu prevederile legale în vigoare, precum:
– Regulamentul intern al salariaților, funcționari publici și personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U);
– Codul de conduită al salariaților, funcționari publici și personal contractual, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.) și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U);
– Proceduri documentate de etică și integritate (de sistem/ operaționale), elaborate în baza ordinului Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice:
– PS – 13 – Codul de conduită;
– PO – BRUS.16 – Declararea averii și a intereselor, funcții publice și persoane cu funcții de conducere;
– PO – BJC.03 – Declararea averii și a intereselor aleși locali;
– PS – 14 – Declararea cadourilor;
– PS – 15 – Conflicte de interese;
– PS – 16 – Consilierea de etică;
– PS – 17 – Incompatibilități;
– PS – 18 – Protecția avertizorilor în interes public;
– PS – 19 – Pantouflage (interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice);
– PS – 20 – Funcții sensibile;
– PS – 07 – Acces la informații de interes public;
– PS – 08 – Transparența în procesul decizional;
– PS – 24 – Evaluarea incidentelor de integritate;
– PS – 25 – Management al riscurilor de corupție;
– PS – 26 – Manual de management anti-mită.
________________________________________________________
Legislație – Opis legislativ etică, integritate, anticorupție, anti-mită
_________________________________________________________
Informare privind protecția avertizorilor în interes public
În conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor de interes public, domnul Dobre Nelu, consilier biroul resurse umane salarizare integritate, a fost desemnat prin D.P. nr. 1533/31.07.2023 ca persoană responsabilă pentru implementarea procedurii de sistem protecția avertizorilor în interes public, în temeiul Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, la nivelul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și aleșilor locali din cadrul Consiliului Local al Municipiului Călărași.
Cine poate fi avertizor în interes public ?
Avertizor în interes public – persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional.
Care sunt persoanele care pot efectua raportări ?
– Orice persoană funcție publică și personal contractual, care este încadrată într-unul din compartimentele de specialitate ale Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.);
– Aleși locali ai Municipiului Călărași;
– Foști angajați ai instituției.
Raportarea privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, astfel:
La nivelul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și Consiliului Local al Municipiului Călărași, efectuarea unei raportări privind încălcări ale legii se efectuează, în principal, prin intermediul canalelor interne de raportare existente, respectiv:
– în scris, pe suport hârtie. Raportarea în scris se va depune în cutia special creată pentru depunerea raportărilor avertizorilor în interes public. Cutia este încuiată permanent și se află la parterul instituției într-un loc discret fără monitorizare video;
– în format electronic, pe adresa de e-mail: avertizorinterespublic@primariacalarasi.ro, la care are acces numai persoana desemnată;
– prin comunicare persoanei desemnate la linia telefonică 0242.311.005/int. 111, printr-o transcriere completă și exactă a conversației;
– prin întâlnire față în față cu persoana desemnată, la cererea avertizorului în interes public.
Indiferent de forma aleasă de a transmite o raportare, este obligatoriu să fie urmată structura anexei  – formular raportare avertizor în interes public.
Ce se înțelege prin expresia “Încălcări ale legii” ?
Fapte care constau într-o acţiune sau inacţiune care constituie nerespectări ale dispoziţiilor legale, care privesc toate domeniile de activitate din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și domenii cum ar fi:
– achiziţiile publice;
– serviciile, produsele şi pieţele financiare, precum şi prevenirea spălării banilor şi a finanţării terorismului;
– siguranţa şi conformitatea produselor;
– siguranţa transportului;
– protecţia mediului;
– protecţia radiologică şi siguranţa nucleară;
– siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, sănătatea şi bunăstarea animalelor;
– sănătatea publică;
– protecţia consumatorilor;
– protecţia vieţii private şi a datelor cu caracter personal şi a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice, prevăzute în anexa nr. 2 a Legii nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, astfel cum sunt menţionate la art. 325 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene; încălcări referitoare la piaţa internă, menţionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat, precum şi încălcări referitoare la piaţa internă în ceea ce priveşte actele care încalcă normele privind impozitarea societăţilor sau mecanismele al căror scop este obţinerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de impozitare a societăţilor, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenţii sau infracţiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.
Enumerarea domeniilor în care încălcările se pot produce nu este limitativă, astfel orice faptă care reprezintă o încălcare a legii sau chiar o suspiciune rezonabilă cu privire la încălcări efective sau potențiale ale legii, inclusiv informațiile cu privire la încălcări care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și Consiliului Local al Municipiului Călărași, vor putea fi raportate.
Ce trebuie să cuprindă raportarea?
Raportarea cuprinde, cel puţin, următoarele:
– numele şi prenumele;
– datele de contact ale avertizorului în interes public;
– contextul profesional în care au fost obţinute informaţiile;
– persoana vizată, dacă este cunoscută;
– descrierea faptei susceptibile să constituie încălcare a legii în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor (S.P.C.L.E.P.), Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.) și Consiliului Local al Municipiului Călărași;
– precum şi, după caz, probele în susţinerea raportării;
– data şi semnătura, după caz.
Prin excepţie, raportarea care nu cuprinde numele, prenumele, datele de contact sau semnătura avertizorului în interes public se examinează şi se soluţionează în măsura în care conţine indicii referitoare la încălcări ale legii.
Obs. Datele cu caracter personal cuprinse în raportare vor fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost furnizate, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Ce se întâmplă în cazul unei raportări nereale ?
Raportarea de informații privind încălcări ale legii, cunoscând că acestea sunt nereale, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.500 lei la 30.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii, infracțiune.
Care sunt diferențele dintre raportarea anonimă și raportarea nominală?
Un avertizor în interes public poate realiza raportarea nominal sau anonim. Din punct de vedere procedural, principalele diferențe între cele 2 modalități de raportare sunt:

– Raportarea anonimă nu poate fi îmbunătățită prin oferirea ulterioară de indicii temeinice, în timp ce raportarea care cuprinde datele de identificare ale avertizorului poate fi îmbunătățită prin comunicare ulterioară între persoana desemnată și avertizorul în interes public;
– Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate beneficia de exonerare și protecție în conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022;
– Persoana care raportează încălcări ale legii în mod anonim nu poate fi înștiințată cu privire la înregistrarea raportării, progresul înregistrat și modalitatea de soluționare.
Când intervine clasarea raportării interne ?

(1) Raportarea se clasează atunci când:
a) nu conţine elementele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public, cu modificările și completările ulterioare, altele decât datele de identificare a avertizorului în interes public, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită;
b) raportarea este transmisă anonim şi nu conţine suficiente informaţii referitoare la încălcări ale legii, care să permită analizarea şi soluţionarea raportării, iar persoana desemnată a solicitat completarea acesteia în termen de 15 zile, fără ca această obligaţie să fie îndeplinită.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.
(3) În cazul în care o persoană face mai multe raportări cu acelaşi obiect, acestea se conexează, avertizorul în interes public urmând să primească o singură informare. Dacă după trimiterea acesteia se primeşte o nouă raportare cu acelaşi obiect, fără a prezenta informaţii suplimentare care să justifice o acţiune subsecventă diferită, aceasta se clasează.
(4) Persoana desemnată poate decide încheierea procedurii dacă după examinarea raportării se constată că este o încălcare în mod clar minoră şi nu necesită acţiuni subsecvente suplimentare, altele decât închiderea procedurii. Această prevedere nu aduce atingere obligaţiei de a păstra confidenţialitatea, de a informa avertizorul în interes public şi nu aduce atingere nici altor obligaţii sau altor proceduri aplicabile de remediere a încălcării raportate.
(5) Soluţia de clasare se comunică avertizorului în interes public, cu indicarea temeiului legal.

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.