roen

Main Menu

Menu

H.C.L. nr.51/12.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Călăraşi pe anul 2021 şi estimările pentru anii 2022-2024

H.C.L. nr.50/12.04.2021 privind utilizarea sumei de 4.072.796 lei din excedentul anual al bugetului municipiului Călărași rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, în exercițiul bugetar 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare
H.C.L. nr. 49/25.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de atribuire teren Legea 15
H.C.L. nr. 48/25.03.2021 privind alipirea imobilului 987 mp cu imobilul 766 mp
H.C.L. nr. 47/25.03.2021 privind concesionarea cu licitație publică a imobilului teren, proprietatea privată a municipiului Călărași, în suprafață de 2000 mp, situat în Călărași
H.C.L. nr. 46/25.03.2021 privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren cu suprafața de 23359 mp, având numărul cadastral 32449
H.C.L. nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 4929.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat
H.C.L. nr. 44/25.03.2021 privind acceptarea donației imobilului-teren în suprafață de 13.300 mp, teren arabil extravilan, situat în municipiul Călărași, tarlaua 63, parcela 232, cu numărul cadastral 2960
 H.C.L. nr. 43/25.03.2021 privind aprobarea unor măsuri și acțiuni pentru realizarea activității de bună gospodărire și înfrumusețare a municipiului Călărași
 H.C.L. nr. 42/25.03.2021 privind aprobarea asocierii Municipiului Călărași cu Judeţul Călăraşi în vederea finanțării și implementării investiției din proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre
 H.C.L. nr. 41/25.03.2021 privind aprobarea documentației tehnice pentru proiectul ,,Îmbunătățirea siguranței navigabilității pe Dunăre în regiunea transfrontalieră Călărași-Silistra
 H.C.L. nr. 40/25.03.2021 privind concesionarea cu licitație publică a unui imobil teren în suprafaţă de 2000 mp situat în intravilanul municipiului Călărași, Aleea Dumbrava Minunată, nr. 4
 H.C.L. nr. 39/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 183 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Pescăruş, nr. 33bis
 H.C.L. nr. 38/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 192 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Victoriei, nr. 2B
 H.C.L. nr. 37/25.03.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unui imobil - teren în suprafaţă de 341 mp, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Victoriei, nr. 2B
 H.C.L. nr. 36/25.03.2021 privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de eligibitate, prioritate, restrictive și de selecție) pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale
 H.C.L. nr. 35/25.03.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului prof. ing. Voinea Ghiorghe
 H.C.L. nr. 34/25.03.2021 privind conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” al municipiului Călărași, domnului ing. Liviu Gabriel Mușat
 H.C.L. nr. 33/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 12923.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea ,,Titlului de Cetăţean de Onoare”
 H.C.L. nr. 32/25.03.2021 privind aprobarea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
 H.C.L. nr. 31/25.03.2021 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călărași și Unitățile Administrativ Teritoriale din judet
 H.C.L. nr. 30/25.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 40.000.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local
 H.C.L. nr. 29/25.03.2021 pentru completarea Anexei nr. 6 privind structura și nivelul prețurilor şi al tarifelor pentru serviciile prestate aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 612020
 H.C.L. nr. 28/25.03.2021 privind aprobarea majorării tarifelor practicate de S.C. Brai-Cata S.R.L. sucursala Călăraşi pe teritoriul municipiului Călăraşi
 H.C.L. nr. 27/25.03.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea mijloacelor fixe aparținând domeniului public al municipiului Călărași

H.C.L. nr. 26/25.02.2021 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii – “CNI” – S.A. a imobilului constituit din teren si constructie – Punct termic 2, pe durata construirii obiectivului “Realizare si modernizare in P.T., sediul Politiei Locale”

H.C.L. nr. 25/25.02.2021 privind propunerea si aprobarea intrarii in faliment/dizolvarea/lichidarea Asociatiei Handbal Club Dunarea Calarasi 2014

H.C.L. nr. 24/25.02.2021 privind mandatarea Primarului municipiului Calarasi, domnul Dulce Marius Grigore, in vederea exercitarii atributiilor municipiului Calarasi in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECOAQUA” Calarasi

H.C.L. nr. 23/25.02.2021 privind atribuirea denumirii “Prelungirea Luceafarului” strazii cu regim auto si pietonal situata in municipiul Calarasi

H.C.L. nr. 22/25.02.2021 privind atribuirea denumirii «Dr.ing. DANIEL STEFAN DRAGULIN», bazinului de inot didactic, situat in municipiul Calarasi, Bulevardul Republicii, nr. 2C, judetul Calarasi

H.C.L. nr. 21/25.02.2021 privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute de catre S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unui teren, in suprafata de 80 mp, apartinand domeniului public, situat in intravilanul municipiului Calarasi, Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 1 bis, pe care se va amplasa capacitatea energetica de distributie a energiei electrice pentru « Extindere retea electrica de interes public zona de locuinte de serviciu Bulevardul Nicolae Titulescu, Municipiul Calarasi, judetul Calarasi » 

H.C.L. nr. 20/25.02.2021 privind dezmembrarea in doua loturi a imobilului teren in suprafata de 363 mp, avand numar cadastral 27033, situat in municipiul Calarasi, cvartal 65, parcela 14/3

H.C.L. nr. 19/25.02.2021 privind trecerea din domeniul public al municipiului Calarasi in domeniul privat al municipiului Calarasi a imobilului teren intravilan cu suprafata de 27 mp, situat in municipiul Calarasi, strada Dunarea, numar cadastral 33050

H.C.L. nr. 18/25.02.2021 privind stabilirea loturilor libere pentru darea in folosinta gratuita tinerilor, in vederea construirii unei locuinte proprietate personala conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 17/25.02.2021 privind actualizarea chiriei locuintelor ANL, situate in municipiul Calarasi, judetul Calarasi

H.C.L. nr. 16/25.02.2021 pentru modificarea Anexei nr. 6 a Hotararii Consiliului Local nr. 62/26.03.2020 privind reorganizarea si functionarea Serviciului Public Piete Oboare Calarasi

H.C.L. nr. 15/25.02.2021 privind Planul de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social si cele beneficiare de serviciile cantinei de ajutor social

H.C.L. nr. 14/18.02.2021 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.134/2018 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 41.572.000 lei in vederea finantarii unor investitii publice de interes local

H.C.L. nr. 13/28.01.2021 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 134/2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 41.572.000 lei în vederea finanțării unor investiții publice de interes local

H.C.L. 12/28.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2021-30.04.2021

H.C.L. nr. 11/28.01.2021 privind punerea în aplicare a capitolului II din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

H.C.L. nr. 10/28.01.2021 privind aprobarea predării de către Municipiul Călărași spre administrare către S.C. ECOAQUA S.A. a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori“, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008

H.C.L. nr. 9/28.01.2021 privind aprobarea introducerii în domeniul public al municipiului Călăraşi a bunurilor rezultate din investiţia finanțată de către Compania Națională de Investiții și executată de către S.C. General Concrete Cernavodă S.R.L., beneficiar Municipiul Călărași, în cadrul Proiectului ,,Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori“, subproiectul ,,Dezvoltarea rețelei de canalizare în zona Nord a municipiului Călărași, Sursa alternativă de siguranță din strat de profunzime pentru alimentarea cu apă a municipiului Călărași”, lucrări executate în cadrul Contractului de proiectare și execuție de lucrări nr. 88/03.03.2008

H.C.L. nr. 8/28.01.2021 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 92/28.05.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Călărași a imobilului construcție - Punctul Termic 3, în suprafață de 330 mp din acte și din măsurători 423 mp, situat în municipiul Călărași, strada Policlinicii, nr. 3A

H.C.L. nr. 7/28.01.2021 privind trecerea din domeniul privat al municipiului Călărași în domeniul public al municipiului Călărași a unui imobil-teren precum și completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 71/26.04.2018 privind constatarea componenței suprafețelor ocupate de parcări, care fac parte din poziția 9 a Anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Călăraşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Călăraşi

H.C.L. nr. 6/28.01.2021 pentru îndreptarea erorii materiale înscrise în Hotărârea Consiliului Local nr. 181/17.12.2020 privind dezmembrarea imobilului în suprafață de 2297 mp, având numărul cadastral CF 30973, aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situat în intravilanul municipiului Călărași, strada Dunărea,Tronson 1

H.C.L. nr. 5/28.01.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 70/30.04.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Călăraşi

H.C.L. nr. 4/28.01.2021 privind constituirea comisiei de analiză/repartizare a cererilor solicitanților pentru atribuirea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003

H.C.L. nr. 3/28.01.2021 privind concesionarea prin licitație publică a unor imobile terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Călărași, situate în intravilanul municipiului  Călărași, Ansamblul Rezidențial Știrbei Vodă, în vederea edificării unei locuințe

H.C.L.. nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ridicare interdicţie de construire, lotizare şi reconversie funcţională în zonă mixtă (instituţii/servicii) şi locuinţe + funcţiuni complementare – teren nr. cadastral 31035, CF nr. 31035“, situat în municipiul Călăraşi, strada Varianta Nord, nr. 2

H.C.L. nr. 1/08.01.2021 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului propriu al municipiului Călărași a deficitului secţiunii de dezvoltare, la data de 31 decembrie 2020

Arhiva Hotarari 2020 - Tabel Hotarari 2020

Arhiva Hotarari 2019 - Tabel Hotarari 2019

Arhiva Hotarari 2018 - Tabel Hotarari 2018

Arhiva Hotarari 2017 -  Tabel Hotarari 2017

Arhiva Hotarari 2016 -  Tabel Hotarari 2016

Arhiva Hotarari 2015 -  Tabel Hotarari 2015

Arhiva Hotarari 2014 -  Tabel Hotarari 2014

Arhiva Hotarari 2013 -  Tabel Hotarari 2013

Arhiva Hotarari 2012 -  Tabel Hotarari 2012

Arhiva Hotarari 2011 -  Tabel Hotarari 2011

Arhiva Hotarari 2010 -  Tabel Hotarari 2010

Arhiva Hotarari 2009 -  Tabel Hotarari 2009

Arhiva Hotarari 2008 -  Tabel Hotarari 2008

Arhiva Hotarari 2007 -  Tabel Hotarari 2007

Arhiva Hotarari 2006 -  Tabel Hotarari 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plateste taxele on-line !

------------------------------

28. Afis Tu poti face lumina

-----------------------------------

# E.T.I.C.  - Concurs de filme de scurt metraj cu tematica "Anticoruptie"

-------------------------------------

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA CALARASI

-------------------------------------

coronavirus

----------------------------------

*
Copyright @ Primaria Municipiului Calarasi 2016. Toate drepturile rezervate www.primariacalarasi.ro