EnglishRomanian
EnglishRomanian

Cod SMIS proiect: 118774, cod SIPOCA 442 „Integritate prin proceduri, instruire si prevenire – IPIP”

Municipiul Călărași, prin Direcția Programe și Dezvoltare Locală, implementează începând cu data de 29 august 2018, proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire – IPIP”, Cod SIPOCA 442/Cod MySMIS2014 118774.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020, Axa prioritară 2 : „Administrație și sistem judiciar accesibile și transparente” a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectivul specific 2.2: „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea integrității la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași în vederea creșterii calității serviciilor publice locale.

Proiectul „Integritate prin proceduri, instruire și prevenire-IPIP ”, Cod SIPOCA 442/ Cod MySMIS2014 118774, este în cuantum de 259.408,67 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 254.220,50 lei și contribuția proprie în proiect a UAT Municipiul Călărași, în cotă de 2% din valoarea eligibilă, este de 5.188,17 lei, TVA fiind eligibil.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Creșterea gradului de implementare a măsurilor de prevenire a corupției și a indicatorilor de evaluare la nivelul Primăriei Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași;
Creșterea gradului de conștientizare a efectelor corupției la nivelul personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali;
Îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor personalului din Primăria Municipiului Călărași și Serviciilor Publice Locale, aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Călărași, precum și a aleșilor locali în ceea ce privește prevenirea corupției.

Activități previzionate ale proiectului sunt:

Activitate 1 – Management de proiect – monitorizarea și evaluarea proiectului: – constituirea echipei de proiect, monitorizarea și implementarea proiectului, achiziția furnizorului materialelor consumabile, furnizarea materialelor consumabile, achiziția furnizorului de mijloace fixe, furnizarea mijloacelor fixe;

Activitatea 2. Informare și publicitate a proiectului

Activitate 2 – Informare și publicitate a proiectului: – achiziția firmei furnizor de servicii de informare și publicitate, publicarea pe site-ul instituției beneficiarului a unei descrieri a proiectului, publicarea anunțului de debut al proiectului, realizarea/furnizarea materialelor de informare și comunicare – afiș, pliant promovare, pliant rezultate, roll-up, agendă, pix, memory stick, mapă, ghiduri și desfășurarea activității specifice, conferință de încheiere a proiectului-achiziție și desfășurare, publicarea anunțului de finalizare a proiectului;

Subactivitatea 2.4. Realizarea materialelor de informare și comunicare

Activitatea 3. Proceduri operaționale și instruire profesională

Activitate 3 – Proceduri operaționale și instruire profesională: – realizarea unui sondaj de opinie, elaborarea și implementarea procedurilor operaționale, elaborarea ghidului procedurilor operaționale și a ghidului de prevenire a corupției, diseminarea ghidurilor, achiziție prestator servicii instruire, desfășurarea sesiunilor de instruire.

Subactivitatea 3.3. Elaborarea Ghidului procedurilor operaționale și a Ghidului de prevenire a corupției

Subactivitatea 3.2. Elaborarea și implementarea procedurilor operaționale

Modele orientative

Subactivitatea 3.1. Realizarea unui sondaj de opinie

Subactivitatea 3.6. Desfășurarea sesiunilor de instruire

Sesiune de instruire nr. 1, 24 – 26.06.2019, cu tematica: Prevenirea situațiilor de fraudă, incompabilități, conflicte de interese și nereguli în gestionarea fondurilor europene;

Sesiunea de instruire nr. 2, 15 – 17.07.2019, cu tematica: Etica și conduita publică;

Sesiunea de instruire nr. 3, 22 – 24.07.2019, cu tematica: Prevenirea corupţiei în managementul achiziţiilor publice – curs de utilizare Primavera – modul bază;

Sesiunea de instruire nr. 4, 09 – 11.09.2019, cu tematica: Prevenirea corupției în planificare și execuție bugetară;

Sesiunea de instruire nr. 5, 16 – 18.09.2019, cu tematica: Etică, integritate și măsuri pentru prevenirea și combaterea corupției.

Sesiunea de instruire nr. 6, 04-06 noiembrie 2019, cu tematica: Etică și conduită publică

Grupul țintă direct vizat de activitățile proiectului este format din:

90 persoane, salariați cu funcție publică precum și personal contractual (ocupă funcții de conducere și de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Călărași și al serviciilor publice locale aflate în subordonarea Consiliului Local al Municipiului Călărași), precum și aleși locali, primar, viceprimari, consilieri locali.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului includ:

  • 11 proceduri operaționale elaborate și implementate pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
  • 12 instituții publice locale ale UAT Municipiul Călărași: Primăria Municipiului Călărași și 11 servicii publice locale sprijinite în vederea realizării și implementării a 11 proceduri operaționale pe măsurile de prevenire a corupției și indicatorii de evaluare;
  • 1 ghid al procedurilor operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii de evaluare;
    preluarea și implementarea celor 11 proceduri la nivelul Primăriei și serviciilor publice subordonate;
  • 1 sondaj de opinie în rândul personalului propriu și a aleșilor locali;
  • 1 ghid elaborat, de prevenire a corupției – ABC –ul integrității (va cuprinde rezultatele sondajului de opinie);
  • 6 sesiuni de instruire în ceea ce privește prevenirea corupției;
    90 de persoane instruite, funcționari publici, personal contractual și aleși locali, în ceea ce privește prevenirea corupției.

Durata proiectului:15 de luni (29 august 2018 – 28 noiembrie 2019).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Folosește una din modalitățile de contact și ia legătura cu noi

Abonare la newsletter
În vederea exprimării de către Dvs. a consimțământului pentru prelucrarea de date cu caracter personal în vederea transmiterii newsletter-ului, puteți consulta Politica noastră de Protecția datelor.